Σκοπός του Δικτύου

Εκτύπωση

Σκοπός του δικτύου είναι η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ανάληψη αναπτυξιακών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλα δίκτυα στο επιστημονικό αντικείμενό του. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει προσπάθεια καλύτερου συντονισμού των εκπαιδευτικών αντικειμένων που αφορούν το δίκτυο και διδάσκονται στα επιμέρους τμήματα. Στόχος είναι, από τις συνεργασίες αυτές να προκύψουν κοινές εργασίες και προτάσεις για αναπτυξιακά προγράμματα, οργάνωση συνεδρίων και εκπαίδευση μηχανικών.